Modifier un webhook

PUT

/webhook/:id

Paramètres de requête

id
requis
L'id du webhook

Paramètres du body

type
requis
Le type du webhook (MO / DLR / STOP / CLICKER)
url
requis
L'url du webhook

ExemplesPUT /webhook/66 HTTP/1.1
Host: api.smsup.ch
Authorization: Bearer your.token
Accept: application/json

{
 "webhook":{
  "type": "STOP",
  "url": "https://mywebhook.com/stop"
 }
}
   
  

PUT /webhook/66 HTTP/1.1
Host: api.smsup.ch
Authorization: Bearer your.token
Accept: application/xml


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <webhook>
  <type>STOP</type>
  <url>https://mywebhook.com/stop</url>
 </webhook>
  
 

Format de la réponse{
 "status": 1,
 "message": "OK",
 "webhook": {
   "webhook_id": "66",
   "type": "STOP",
   "url": "https://mywebhook.com/stop"
 }
}
     
    


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
 <status>1</status>
 <message>OK</message>
 <webhook>
  <webhook_id>66</webhook_id>
  <type>STOP</type>
  <url>https://mywebhook.com/stop</url>
 </webhook>
</response>